Regulamin

# 1 Przedmiot regulaminu

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej niezależności za pobyt w hotelu. Dokonując ww.czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich przebywających na terenie Hotelu Dworek 1885

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, w każdym pokoju hotelowym, a także na stornie www.dworek1885.pl

# 2

1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu wynajmu do godziny 12.00 dnia następnego.

2. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu, najmujący pokój, przyjmuje , że jest to jedna doba.

3. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.

4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.

5. Za wynajem pokoju hotelowi należy się wynagrodzenie według aktualnie obowiązującego cennika, dostępnego w recepcji hotelu.

6. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w hotelu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

7. Gość hotelu ma prawo skorzystać z przechowania bagażu bezpośrednio przed czasem zakwaterowania oraz po wykwaterowaniu. Okres przechowania bagażu nie może przekroczyć jednej doby. Przechowanie bagażu jest nieodpłatne.

8. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.

#3

1. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, także w czasie wynajmu.

2. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju gościa na jego prośbę, w godzinach 7:00- 22:00 3.Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie dotyczącą Gości, pracowników hotelu lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój w hotelu. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczania Hotelu.

#4

1. Rzeczy cenne, a w szczególności pieniądze, paszporty, bilety, sprzęt elektroniczny i optyczno-fotograficzny prosimy zostawić w bezpłatnym depozycie w sejfie hotelowym.

2. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli nie zostaną one dodane do depozytu w recepcji.

#5

1. W hotelu obowiązuje cisza w godzinach 22.00-7.00.

2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

#6 Odpowiedzialność Gości

1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.

3. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych. Istnieje możliwość wypożyczenia żelazka lub zamówienia usługi prasowania w recepcji.

4. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

5. W pokojach hotelowych, restauracji i korytarzach zabrania się palenia papierosów. Gości palących zapraszamy do wyznaczonych przez odpowiednie kosze na śmieci miejsc na zewnątrz budynków.

#7

1. Ze względów bezpieczeństwa opuszczając pokój należy sprawdzić, czy drzwi poprawnie zatrzasnęły się.

2.Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

#8

1. Wszelkie problemy, niedogodności czy usterki winny być niezwłocznie zgłoszone pracownikom hotelu, co umożliwi podjęcie stosowanych działań.

2. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia wynikające ze zdarzeń losowych czy sił wyższych.

3. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystycznych wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego.

4. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, Przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Hotelu.

#9

1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa zostaną spisane i zarejestrowane jako rzeczy znalezione. Przedmioty takie mogą zostać odesłane na wskazany adres, na koszt Gościa jedynie po wcześniejszym zwrócenia się Gościa z taką prośbą. W przypadku braku dyspozycji hotel przechowa przedmioty przez trzy miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne, do użytku publicznego lub komisyjnie zniszczy. Artykuły spożywcze będą przechowane przez 24 godziny.

#10 Reklamacje

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

2. Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja.

3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług pod rygorem utraty prawa do dochodzenia roszczeń z tego tytułu.

#11 Postanowienia dodatkowe

1. Hotel akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Hotelu za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Hotelu.

2. Dzieci do lat 4 śpiące z rodzicami przebywają w hotelu bezpłatnie,dzieci w każdym wieku śpiące na dostawce- obowiązuje dopłata określona w cenniku.

3. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r. nr101, poz.926 z późniejszymi zmianami) przez Hotel mieszczący się na ulicy Kaliskiej 7/9 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hotelu, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hotel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

4. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej. 

5. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.

6. Na terenie hotelu, w tym-w pokojach hotelowych,zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 2000 złotych.

7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.